۱۴ ,اسفند, ۱۴۰۲
تدارو ( واحد داروئی شرکت تدا ) عرضه کننده داروهای بیهوشی بیمارستانی             تلفن : 77654216-021

خانه

کاربرد سوفلوران در آرامبخشی بیماران کرونا تحت ونتیلاتور :
در تحقیقی که از اوریل ۲۰۲۰ در زوریخ در حال انجام است و نتایج پایلوت آن منتشر شده است نشان داده شده که مصرف سوفلوران به عنوان آرامبخش در بیماران کوید ۱۹ تحت ونتیلاتور (به جای داروهای تزریقی ) سبب کاهش التهاب ریوی و ARDS دراین بیماران می شود و طوفان سیتوکینی را که عامل اصلی مرگ ومیر این بیماری است را کاهش می دهد ودر نتیجه عملکرد ریه و اکسیژناسیون را بهبود بخشد ودر نهایت مورتالیته نهایی بیماران کوید ۱۹ را کاهش می دهد.
در کتاب بیهوشی میلربه این خصوصیت سو فلوران یعنی اثرات ضد التهابی سوفلوران و کاهش تولید سیتوکینها در سلولهای آلوئولار تیپ۲ که باعث کاهش مهاجرت نوتروفیلها به بافت بینابینی ریه و فضای آلوئولار و کاهش نشت پروتئین و ادم ریوی در مدلهای القایی و در نتیجه کاهش صدمات ریوی ناشی ازسیتوکین ها می شوداشاره شده است .

در ادامه اضافه شده که در موشهای دریافت کننده سو فلوران ( که به طور القایی دچار ALI=acute Lung Injury شده اند ) موارد زیر به اثبات رسیده:
۱- مبادلات گازی بهبود یافته
۲- آلبومین و گلبول سفید مولد التهاب و خصوصا نوتروفیل در مایع لاواژ برونکوآلوئلارکاهش یافته
۳- سیتوکین کمتر به ترشح شده
۴- سطوح RNA در بافت ریه کمتر است.
در ادامه آمده است که تجویز ایزوفلوران هم سبب کاهش VILI ( آسیب القایی ریوی ) می شود و التهاب و مهاجرت نوتروفیل را کم می کند و در نتیجه التهاب ریه را کم می کند.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04355962